“LUBIĘ POLSKĘ!”

Projekt w ramach działania 6.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W 2013 roku Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła realizację największej do tej pory kampanii promocyjnej Polski na kluczowych dla polskiej turystyki przyjazdowej rynkach azjatyckich, tj. chińskim, indyjskim i japońskim w ramach projektu „Lubię Polskę!". Zaplanowano zrealizowanie odpowiednich działań z użyciem szerokiego spektrum narzędzi promocji, z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów komunikacji, takich jak: media i Internet, media społecznościowe, marketing wirusowy czy platformy typu e-learning na dedykowanych stronach internetowych w językach narodowych.

Budżet tego projektu wyniósł 50 mln zł, a jego strukturę opracowano, uwzględniając założenia polityki gospodarczej Polski, w taki sposób, aby wzmocnić jej pozycję konkurencyjną na międzynarodowym rynku usług turystycznych.

Wiodącym elementem projektu „Lubię Polskę!" była kampania wizerunkowo-produktowa skierowana do mieszkańców Chin, Indii i Japonii – potencjalnych turystów. W Indiach i Japonii przekaz reklamowy został skierowany do konsumentów pośrednio, przez przedstawicieli z branży turystycznej i mediów, którzy stanowili grupę docelową projektu na tych rynkach. W Indiach ważną grupą odbiorców byli również producenci filmów bollywoodzkich. W Chinach natomiast działaniami zostali objęci zarówno touroperatorzy jak również środowiska opiniotwórcze, jak i bezpośrednio konsumenci.

więcej

Kampania koncentrowała się na dużych miastach - przede wszystkim Krakowie i Warszawie, ale także na pobytach tematycznych, prezentujących zamki i pałace, obiekty UNESCO i wyjątkowe miejsca w skali światowej (np. kopalnia soli „Wieliczka"). Ważnym aspektem podróży, zarówno turystycznych, jak i biznesowych, była również możliwość zrobienia w Polsce zakupów w markowych sklepach, jak również nabycia unikatowych pamiątek. W przypadku Indii również poszukiwanie plenerów do zdjęć filmowych.

Celem projektu „Lubię Polskę!" była poprawa pozycji konkurencyjnej Polski na rynkach azjatyckich. Zakłada się, że realizacja projektu w najbliższym okresie pozytywnie wpłynie na poziom przyjazdów do Polski i wydatków turystów zagranicznych, a tym samym zwiększy eksport polskich usług i poprawi bilans handlowy kraju. Stworzy także nowe możliwości rozwoju dla podmiotów branży turystycznej w Polsce.

Polska Organizacja Turystyczna zakłada również, że realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia spójnego przekazu wiedzy, z zakresu działań marketingowych w turystyce, podmiotom działającym w kraju i zagranicą na rzecz rozwoju turystyki w Polsce. Działania zaplanowane w ramach projektu „Lubię Polskę!" wpłyną na poprawę komunikacji (przekazu informacji) i obsługi turystów oraz podniesienie poziomu jakości i skuteczności promocji z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu.

Działania skierowane do organizatorów przyjazdów turystycznych do Polski na rynkach azjatyckich miały szczególne znaczenie, ponieważ, ze względów proceduralnych, pośrednik turystyczny stanowi podstawowy kanał dystrybucji informacji. Stąd duży nacisk na nawiązanie i wzmocnienie współpracy między samorządami i branżą turystyczną w Polsce oraz ich odpowiednikami w Chinach, Japonii i Indiach.

Równolegle, w ramach kampanii, prowadzono działania w zakresie przemysłu spotkań (MICE). Grupę docelową tej części działań projektowych stanowili organizatorzy konferencji i kongresów. Polska już dziś cieszy się zainteresowaniem chińskich delegacji biznesowych odwiedzających Europę, a wraz z rozwojem wymiany gospodarczej liczba przyjazdów biznesowych do Polski zdecydowanie się zwiększa.

Realizację kampanii na rynkach zagranicznych poprzedzono cyklem warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych, skierowanych do branży turystycznej, a w szczególności do regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Wynikało to z wyjątkowej specyfiki rynków objętych kampanią. Turysta z krajów azjatyckich wymaga specjalnie przygotowanego programu i obsługi w rodzimym języku (dotyczy to przede wszystkim turystów z Chin i Japonii). Dlatego też polska branża turystyczna i administracja publiczna powinny mieć świadomość oraz odpowiednią wiedzę, potrzebną do stworzenia oferty, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom turystów z tych rynków i zapewnienia obsługi na oczekiwanym przez nich poziomie.

Wszystkie działania i narzędzia zaplanowane w ramach projektu były na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby modyfikowane na podstawie wyników zaplanowanych badań marketingowych. Z wynikami badań można było zapoznać się podczas briefingów organizowanych dla mediów oraz konferencji na temat projektu „Lubię Polskę!". Więcej na: www.pot.gov.pl/o-projekcie/strona-3

Komponenty

Na projekt składają się 4 komponenty (A, B, C i D).

KOMPONENT A
kampania wizerunkowo-produktowa na rynku chińskim, japońskim i indyjskim

KOMPONENT B
badania rynkowe realizowane zarówno w segmencie konsumentów jak i B2B (uzupełnienie strategii komunikacji, weryfikacja koncepcji kreatywnej, monitoring skuteczności kampanii)

KOMPONENT C
profesjonalny program informacyjno-edukacyjny dla gestorów bazy hotelowej i gastronomicznej oraz polskich touroperatorów

KOMPONENT D
promocja projektu „Lubię Polskę” - konferencje, briefingi, newsletter, strona www, publikacje materiałów informacyjnych)