Jak przygotować się do przyjęcia turystów z rynku indyjskiego?

informacje ogólne

W roku 2012 liczba wiz wydanych przez polskie urzędy konsularne była dwukrotnie wyższa niż w 2008. 22% stanowiły wizy turystyczne, 21% – pracownicze, co piątą wydano ze względu na działalność gospodarczą, a 36% uzyskano z innych powodów. Jedynie 1% wiz przyznano z powodów edukacyjnych.

Liczba wiz wydanych przez polskie urzędy konsularne w latach 2008-2012

Polityka wizowa jest uregulowana licznymi aktami prawa europejskiego i krajowego .

Zasady składania wniosku

Wniosek należy zarejestrować na stronie:
www.e-konsulat.gov.pl.

Wniosek składa się z:
- formularza wniosku o wydanie wizy Schengen / o wizę krajową,
- dokumentu podróży,
- fotografii,
- danych biometrycznych (wizy Schengen, jeżeli są wymagane),
- opłaty,
- dokumentów uzupełniających,
- ubezpieczenia medycznego.

Należy również pamiętać o tzw. dokumentach uzupełniających .

Odmowa wydania wizy krajowej

Art. 30. Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli:
1) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
1a) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;
2) nie posiada wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem;

więcej

3) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;
4) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej;
5) dokument podróży cudzoziemca nie spełnia kryteriów określonych w art. 32 ust. 5, z wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 zostało pominięte ze względu na słuszny interes cudzoziemca;
6) w postępowaniu o wydanie wizy:
a) złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używał;
7) nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu.